Privacyverklaring exira.com

Versie: 1 juli 2021

Algemeen

exira.com, met maatschappelijke zetel te Bonsecoursstraat 5, 8490 Jabbeke en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0759.397.459 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is erop gericht u te informeren omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de domeinnaam registratie gelinkt aan het gebruik van de website exira.com.

De behandeling van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Enkele definities

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw IP-adres, uw locatiegegevens, uw contactgegevens, … inclusief door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” wordt begrepen elke mogelijke handeling die kan worden gesteld met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Een “domeinnaam” is een alfanumerieke weergave van een numeriek IP (Internet Protocol) adres dat het mogelijk maakt een op het internet aangesloten computer te identificeren.

Rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens

Volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

  • Persoonlijke identificatiegegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Elektronische identificatiegegevens zoals het IP-adres;
  • Commerciële gegevens zoals uw klantnummer en bank-/betalingsgegevens;
  • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via het webformulier of bij het opslaan van data in uw beheermodule.

De verwerking van bovenstaande persoonsgegevens gebeurt in het kader van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst. Deze gegevens zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat uw domeinnaam toegewezen kan worden voor de verkozen periode, en dat de betaling van uw bestelling afgehandeld kan worden.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op exira.com rust in casu de algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, verwerkt zij commerciële en persoonlijke gegevens. Een andere wettelijke verplichting is de medewerkingsplicht binnen een gerechtelijk onderzoek waarbij de persoonlijke en elektronische identificatiegegevens opgevraagd kunnen worden, of de domeinnaam offline wordt geplaatst.

Om u op de hoogte te brengen van een uitbreiding van onze producten of om u eraan te herinneren dat de contractduur ten einde loopt, beroept exira.com zich op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Hiervoor verwerkt zij uw persoonlijke identificatiegegevens.

De verwerking van elektronische identificatiegegevens worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat exira.com garant kan staan u een domeinnaam aan te bieden in een veilige omgeving, waardoor cybercriminelen minder de kans krijgen de website te beschadigen, dit door het treffen van passende netwerk- en informatiebeveiliging.

Bij het uitsturen van een nieuwsbrief verwerkt exira.com het email adres na het verkrijgen van uw toestemming.

Bewaringsduur

exira.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn voorschrijven.

Doorgifte van persoonsgegevens

exira.com verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij

  • indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst; of
  • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen exira.com en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. We maken onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, doorverwijzing naar het betaalplatform, aanbieders van clouddiensten, …

Rechten van betrokkene

exira.com wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als een voorzichtig en zorgzaam persoon beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. exira.com vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle krijgt over zijn of haar persoonsgegevens. Vandaar dat u als klant alle onderstaande rechten van betrokkenen kan uitoefenen via de accountpagina.

Het gaat om volgende rechten:

  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door exira.com.
  • Tenslotte heeft u de mogelijkheid om uw recht op overdraagbaarheid uit te oefenen. Wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wenst u uw rechten als betrokkene uit te oefenen, of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier.

exira.com zal dergelijke verzoeken beantwoorden binnen de periode van één maand overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Om de verificatie van uw identiteit te bespoedigen, is het aan te raden een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen bij de aanvraag.

Tenslotte heeft u steeds de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteiten. Dat kan via de volgende link: gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

exira.com streeft ernaar om uw persoonsgegevens en privacy ten allen tijde te beschermen. Om dit na te komen, werden de nodige passende organisatorische en technische maatregelen genomen.

Een vorm van organisatorische maatregelen is awareness training en opleidingen rond omgaan met vertrouwelijke gegevens. Daarnaast zijn er allerlei technische maatregelen genomen om de veiligheid van de informatiesystemen, het netwerk en de infrastructuur te garanderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie, multifactor paswoordbeveiliging, …

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen die een impact heeft op uw rechten en vrijheden, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht zoals bij wet voorzien.

De wet op de elektronische communicatie zorgt ervoor dat het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van exira.com verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) beschermd is door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dit betekent dat exira.com enkel kennis mag nemen van dergelijke communicatie wanneer dit bij wet is voorgeschreven.

Website cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

exira.com gebruikt alleen technische, strikt noodzakelijke cookies om de werking van de website te garanderen.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

exira.com heeft het recht om deze privacyverklaring op elk ogenblik te wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat bovenaan, onder de titel. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van de persoonsgegevens die door exira.com worden verwerkt.

Vragen en/of klachten

Indien u nog vragen heeft over het privacy statement van exira.com, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via het contactformulier.